?

Log in

Previous

[Trans-Twitter] @frombucky to steve


@frombucky to steve
chưa một ai từng dạy cậu ấy phải sống thế nào mà không có steve rogers


Author: 107thInfantry@AO3
Translator: 懷安
Disclaimer: Các nhân vật trong tweets thuộc về Marvel, không thuộc về người viết và người dịch.
Pairing: Stucky
Status: OnGoing
Original Link: @frombucky 

Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 3.5 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8
(up to date)…